Satua bali siap badeng versi lain siap selem


Sampuning lali, dados salin lan copy, nanging indayang sarengang sumber nyane:

SIAP BADENG

Ada tuturan satua I Siap Badeng, ngelah kone pianak asepala cerik-cerik nu kolag-kolagan. Sai-sai ngalih amah ka tengah-tengah umane muah kebet-kebete ajaka pianakne. Nuju I Siap Badeng ngalih amah kebete, tepukina lantas teken I Lutung.

“Bih, ne ada Siap ngajak panak sepala mai ngalih amah, kenkenang baan madaya apang bakat panakne, apang taen ngamah be siap” keto kone kenehne I Lutung, lantas paakina I Siap Badeng.

“Teked dija nyai lakar ngalih amah?” masaut I Siap Badeng.

“Teked dini ba dajanne”. Matakon buin I Lutung.

“Nyanan kali kenken nyai lakar mulih?”

“Nyanan sanja”.

“Nyanan dija nyai medem?” masaut I Siap Badeng.

“Ngenken sih kuting pepedeman okene takonang cai? Ija ja petengan ditu oke medem”.

Gelising satua, kacrita peteng kone suba, ditu lantas I Lutung nyliksik ngalih-ngalihin I Siap Badeng, nanging sing tepukina. Buin manine sedekan I Lutung mlali-lali, tepukina lantas tain siap mabrarakan di batan kayune.

“Bih, ne dini ibi sanja I Siap Badeng medem. Nyanan petengne mai bakal alih”. Bin kejepne bakat papasa kone I Siap Badeng mrerod teken I Lutung, ditu lantas I Lutung buin matakon.

“Siap Badeng, nyanan dija nyai lakar medem?”

“Ngenken sih I Lutung begbeg nakonang medem okene dogen, cai nagih mencanen panak okene?”

“Sing apang tawang dogen“, keto pasautne I Lutung. Nyanan petengne, kema lantas sig lad I Siap Badenge medem ibi sanja. I Siap Badeng suba tangeh teken dayanne I Lutung corah, sing kone ia bani medem ditu, dadi sing tepukina I Siap Badeng teken I Lutung. Ngincang kone lantas I Siap Badeng medem.

Kacrita suba jani pada kebah kampid pianakne sajawaning abesik nu kolagan.

Sedek dina anu bedauh tukad kone I Siap Badeng ngalih amah ajaka pianakne makejang. Suba sanja, laut gulem kone, lantas pianakne ngajakin memenne mulih.

“Meme. Meme jalan ja suba mulih suba sanja. Buin kene gulem, lamun nyen tusing blabar di tukade, jalane blabar lantas di tukade, kenkenang nyanan ngliwat?”

“Nden malu Cening ne nu selid se. Nden bin kejepan mulih”. Itep kone buin pianakne ngalih amah. Pelan suba kritis-kritis ujane tonden masih I Siap Badeng mulih, bales lantas ujane tur blabar lantas di tukade. Ditu lantas I Siap Badeng ajaka pianakne pati luplup ngalih paembonan. Suba sandikaon teked lantas pada di umahne Men Kuwuk.

“Cening-cening, jalan ja dini sig umah Men Kuwuke suba nginep lan. Mani dong paakan ja bena ngalih amah”.

Nyak kone pianakne ajaka lakar nginep ditu, tur lantas I Siap Badeng kauk-kauk.

“Men Kuwuk. Men Kuwuk”.

“Wuh nyen ento kauk-kauk’.

“Icang I Siap Badeng, bang ja icang nyilih dunungan. Kene suba peteng buin ujan lantas, pianak icange ngilgilang sing nyidaang apa ngliwat tukad”.

“Nah mai ja mulihan”, keto pasautne Men Kuwuk, tur kene kenehne, “Jani te bagia teka, ganti idewek aget lakar maan ngamah be siap. Dengdeng ngalih api, nyanan dipulesne saup tendasne panakne. Kodag ebuh I dewek ngamah be ngajak pianak”.

Kacrita mulihan kone suba I Siap Badeng ajaka pianakne.

“Mai dini ajak di ampike cerik-cerike Men Ceninge!” keto abetne Men Kuwuk.

“Nah icang dini dogen ja suba di paon”.

“Tawang tuduh ditu, sing pedalem cerik-cerike”, keto abetne Men Kuwuk nyaruang dayanne, buina apang elahan baana nyaup panakne di subane pules memenne.

Kacrita jani suba peteng. Men Kuwuk suba mulihan ajaka panakne ngancing jlanan. Matakon pianakne teken memenne.

“Meme, Meme, tamiu uli dija sih ento ajaka liu?”

Masaut memenne makisi-kisi :

“Pigisin ngomong. Tamiu uli dangin tukad. Ento suba I Siap Badeng ajaka pianakne asepala. Nyanan lamun suba melah pules memenne, ajaka saup pianakne. Mani tampah tendasne kodag ebuh ngamah be”, keto abet memenne, ngomong lantas I Kuwuk, “Meme, nyen icang bang kampidne nah Meme, bakal anggon kepet!”

“Pegigisin ngomong keto ya. Nyanan dingeha nyen teken I Siap Badeng, sing ya magedi ya”.

Buin kone ngomong pianakne ane nengahan, “Nyanan icang bang batisne nah Me, bakal anggon cakar”.

“Ne buin uyut sajaan sing dadi baangin munyi cerik-cerike. Nyanan sing ya baanga gamana uli jani suba matempah. Nyen payu lakar kado idewek bung maan be”.

Paomongan Men Kuwuke dingeha kone teken I Siap Badeng, lantas memenne ngajakin pianakne menek ka punyan teepe.

“Cening, cening, apa jele wangsite, tawang I dewek nagih tampaha teken Men Kuwuk. To munyin pianakne dingeh Meme, ada nagih ngidih kampid kone lakar anggona kepet, ada nagih batis anggona cakar. Jalan ja makisid medem, menek laku ka punyan kayune, kema cening menek maluan. Adeng-adengang men ibane menek apang sing tawanga teken Men Kuwuk”.

Menek lantas pianakne adeng-adengan, nu kone lantas abesik I Kolagan beten sing dadi baana menek.

“Cening Kolagan, beten cening pules padidian, alihanga ja batu anggon dingding”, keto kone abet memenne.

Kacrita jani makeber lantas panakne I Siap Badeng abesik. Ber kresuak, makaukan lantas Men Kuwuk.

“Siap Badeng, apa ulung di paon, aeng kresuakanne?”

“Dun teepe ane kuning-kuning”. Buin kesepne makeber panak I Siap Badeng buin abesik. Ber suak.

“Siap Badeng, Siap Badeng apa ulung di paon makresuak dingeh oke?”

“Don dapdapne ane kuning-kuning”, keto kone sabesik makeber panak I Siap Badenge kresuak-kresuak, sabilang makresuak takonina kone I Siap Badeng teken Men Kuwuk, orahanga don nyambu ane kuning-kuning, don timbul, kanti telah pianakne ane baduur makeber, ento memenne tanggu durina kone makeber. Ber kresuak, paling gedena critanne kresuakanne.

“Apa ne ulung aeng geden kresuakanne, Siap Badeng?” keto abetne Men Kuwuk. Sepi kone sing ada nyautin. Ngomong lantas Men Kuwuk teken pianakne makisi-kisi, “Cening-cening, ne suba pules jenenga I Siap Badeng. Meme pesu jani, bakal saup tendasne pianakne”. Pesu lantas Men Kuwuk sada matenggeng majalan apang sing makrisikan. Suba ia neked di paon, ento batune dingding I Kolaganne kadena I Siap Badeng, lantas sahasa ia nyagrep, laut pelih bana, maserod kone batisne laut batune bakat tegora, rongoh lantas giginne, bungutne macuab-cuab pesu getih. Ditu lantas ia ngarod-arod ngeling.

“Aduh, aduh”, nyagjag kone lantas panakne.

“Meme, Meme, kenapa Meme dadi duuh-duuh ngeling? Bih I Meme blangsah”, keto abetne ane nengahan.

“Me, enggalang pakpakang kapkap anggon nambel cunguhe!”

“Aduh, aduh Meme sing blangsah, Meme labuh dini maserod batis memenne, laut batune ne bakat tegor meme”. Suba kone keto bakatanga lantas I Kolagan ditu kesul-kesul.

“Nah ne apa bakat pianakne abesik, kija nyaman ibane lakuna?” mani ganti payu ngamah be siap. Ditu lantas ngomong I Kolagan, “Meme lakar kenkenang icang lakar tampah? Yen jani meme nampah icang, ben icange anak enu belig, ubuhin icang malu, buin pidan lamun suba gede mara tampah, mara jaan ben icange”.

“O, keto?” abetne Men Kuwuk. Masaut lantas panakne, “Saja Meme, anak ia nu kolagan, sing ya belig saja benne. Ubuhin malu apang gedenan!”

“Nah keto ja keto’. Penpena kone lantas I Kolagan di wadah baase di pulune.

Gelising satua, kacrita kebah suba kampidne I Kolagan, lantas kehkeha kone baase. Dening aeng kekrosokanne di pulunne dingeha ken Men Kuwuk ungkabanga lantas tekep pulunne. Mara ungkabanga kone tekepne, lantas makecos I Kolagan tur makeber ka dangin tukad ngalih memenne.

I Siap Badeng critanan anak sai-sai kone ia slindeng-slindeng ditu ia di dangin tukad nylimbangin panakne. Jani mara teka I Kolagan kendel gati lantas memenne. Ditu lantas panakne manuturang, nuturang Men Kuwuk dugase nyaplok batu, teken nyamane, madingehang tutur I  Kolagane. Ditu lantas Men Kuwuk kagendingang, “Ngakngak ngikngik ngakngak, gigi pungak nyaplok batu”. Keto dogen begbeg gegendingan I Siap Badenge, lantas dingeha teken Men Kuwuk, masaut lantas I Siap Badeng.

“Dadi aeng jailne I Siap Badeng, adi cekerina oke”, keto abetne Men Kuwuk, masaut lantas I Siap Badeng.

“Men kenken kone, ngagen nagih ngamah panak awake, payu batune bakat tegora”. Keto abetne I Siap Badeng sambilanga nglegingang jit, lantas ia magedi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: