Satua Bali: I Sengar lan I Sengir


Kacerita dugase i malu ada anak ubuh menyama ajaka dadua. Ne kelihan madan I Sengar, ne cerikan madan I Sengir. Gegaene ajaka dadua tuah mangumbara tuara ngelah tongos utawi umah ane tetep. Di seduk basangne gegaene tuah ngidih-ngidih sakewala tebusa aji nulungin teken ane ngemaang ngidih. Tuah keto dogen gegaene I Sengar lan I Sengir.

Sedek dina anu I Sengar lan I Sengir kapetengan di tengah alase. Makejang sarwa peteng detdet tusig tingalin rurung. Wantah bulan di langite ane dadi damar dugas ento.

“Kengkenang jani, Ngar. I raga kepetengan dini. Awak suba kenyel, seduk jani buin tusing ada tongos maembon. Icang takut pules di alase nyanan sagrep macan!” keto kone omongne I Sengir.

Masaut I Sengar, “Icang masih tusing nawang. Dija jani laku pules. Yen di duur punyan kayune takut nyanan magelebug, yen di beten kayune takut sarap macan. Beh……, jeg makejang keweh dadi nak ubuh bantes tongos pules suba sing ngelah, len uling tuni awak icange genit pesan telah cegut legu!”

“Ento ulian cai sube telung dina tusing kayeh!”

Lautang jani suba makelo I Sengar lan I Sengir ngerurug alas. Ditu tepukina ada umah gede pisan. Tusing len to umahne Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsasi. Kema kone I Sengar lan I Sengir ngojog sada mekaukan.

“Jero-jero sane madue uamh tiang anak kapetengan. Yen lega jerone nulungin tiang nginep apeteng!” makaukan I Sengar. I Sengir lantas nimpalin.

“Inggih jero tulungin tiang. Tiang kenyel, seduk tur telah genit cegut legu!”

Mesu lantas Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi. Makesiab I Sengar lan I Sengir nepukin. Awakne gede tegeh tur mabulu, bokne dawa mapaid di tanahe, gigine gede tur macaling. Aeng pesan gobane Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi.

“Ha…….ha……..ha……, cai jak dadua eda takut. Dini suba cai pules buin mani mara lanturang pejalan caine!” keto pesautne Kaki Rangsasa.

Kacerita macelep suba I Sengar lan I Sengir ka umahne Kaki Rangsasa. Nangked di tengah umahne nyangsan takut ia ajak dadua. Ditu tepuka paseranting tulang jelemane. Ada bangke ane suba uledan, ada gebeh bek misi getih tur bone andih pisan.

“Ento dedaaran Kaki ajak dadua dini. Yen cai seduk dadi ento idih abedik, nak jaan!” keto kone omongne Kaki Rangsasa.

Masaut I Sengar lan I Sengir, “Tusing Ki. Icing suba maan madaar tuni sanjane!”

“Saja ento Ki. Yen icang anak mapuasa!”

“Nah suba kema cai pules buin mani semengan dunduna ja!” Dadong Rangsisi nimpalin.

Macelep suba I Sengar lan I Sengir ka tengah kamare. Jalanane lantas ubetanga. Tusing dadi pules ajaka dadua ulian takut tur jejeh.

“Ngar, icang tusing bani pules!”

“Siepang bungut caine, ento tingalin Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi jeg cara nak mapaitungan, tegarang padingehang!”

I Sengar lan I Sengir lantas siep madingehang apa ane omonganga Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi.

“Dadong, nyanan yan suba ngedas lemah ajaka ancuk aji tumbak anake cerik ento makedadua. Buin mani ada amah, ha…..,ha……, ha……!”

Mesaut Dadong Rangsisi, “Beneh ento Ki. Ceret getihne manis-manis, krepet tulangne nguda-nguda, tunu isine, jeg jaan…..!”

“Nah lamon keto jalan iraga pules malu, ajaka mejangkut!”

Jejeh pesan I Sengar lan I Sengir ningeh munyi buka keto. Ngenggalang ajaka dadua ngalih daya. Sakancan perabotan paon Dadong Rangsisi pejanga di duur baleen lantas kasaputin, apang kadena ia ajaka dadua pules masaput. Suba keto ngenggalang I Sengar lan I Sengir nyelibsib malaib ka tengah alase.

Kacerita I Dadong Rangsisi suba ngaat pesan ngamah I Sengar lan I Sengir, Kaki Rangsasa lantas dunduna.

“Kaki, jalan jani suba ancuk anake cerik-cerik ento. Icang prejani seduk basange. Dot gati nyeret, hi….., hi…., hi….!”

Masaut Kaki Rangsasa, “Nah lamon keto Kaki nyemak tumbak malu, suba keto mara ancuk. Beh….. Kaki bareng masih seduk!”

I Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi macelep ke kamarne I Sengar lan I Sengir sada ngaba tumbak pada abesik. Nangked di jumaan tingalina nak pules masaput. Ngenggalang Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi nancebang tumbakne seleg genti magarang.

“Creb…….! Kapuak…..! Prak…..! Grondang……! Prang……! Kesiab Kaki Rangsasa tur matakon,

“Adi tawah munyine tusing ada nak maduhan, tusing ada getih muncrat!”

Dadong Rangsisi ngenggalang ngungkabang saput. Ditu malunjatan kesiab. Sekancan prabot paone suba uug nyag kena pacokan-pacokan tumbak. Kekebne belah, piring sempyar, payuk, dandang lan panci bolong tur mepengodan, kukusane telah kebes. Tan sipi gedeg basangne Kaki Rangsasa lan Dadong Rangsisi unduk buka keto. I Kaki Rangsasa ngamuk makejang tanjungina, I Dadong Rangsisi ngeling masigsigan, mapangenan bung ngamah be jelema sada sekancan isin paone nyag.

Kacerita suba semengan I Sengar lan I Sengir suba mesu uling alase. Nepukin kone desa ne rame pisan. Ditu ajaka dadua lantas maburuh teken anak sugih tur baanga nyilih tongos. Suud suba I Sengar lan I Sengir mangumbara. Diastun dadi buruh enu masih luung, idepang kema mai tusing karuan apa.

(Sumber: Koleksi Doc Arya Oka)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: