Satua Bali: I Lutung lan I Kancil


Pic: imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com

Pic: imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com

I LUTUNG LAN I KANCIL

 

Kacerita di tengah alase ada buron makelo suba mekasihan. Burone ento madan I Lutung tekening I Kancil. Dugase ento sedeng musim panes. Sekancan tetumbuhane pada layu kerana makelo sing tuun ujan. Di tengah alase I Kancil ngilag ngamah padang ane suba tuh. Sedek seleg I Kancil ngamah, nengok I Lutung ngelanting di punyan kayune.

“Ih Kancil, ento ngudiang cai padang tuh amah. Sing sukak kolongan cai ngamah kaketo”. Masaut I Kancil, “men kenkenang, kene panes gumine. Jani apa dogen kaanggon amah. Yang sing kanggo, enggal awake mati”.

“Ih Kancil, mula belog cai. Tutug awake, nyanan tujuina punyan nyambu disisin alase. Lamun nyak cai ngandong awake kema, nyanan penekanga nyambu”.

“Lamun keto, cai menek ka tundun wakene, jalan jani kema ngalih nyambu” saut I Kancil.

 

Kacerita majalan I Kancil ngandong I Lutung nuju punyan nyambu disisin alase. Neked di sisin alase tepukina punyan nyambune ento. I Lutung ngenggalang makecog ke duur punyan nyambune. Lantas ngamah nyambu baduur.

“Lutung…….., dong entungin abesik. De cai dogen ngamah!” gelar gelur I Kancil di beten punyane, sawireh ia tusing bisa menek.

“Enden malu awake konden betek!” masaut I Lutung sambila ngilag nyambu”.

Buin I Kancil makaukan, “Eh Lutung, enggalin entungin wake nyambu!” nanging tuara padingehang baan I Lutung.

Kenyel suba I Kancil mangantiang. Clega-clegot bungutne ulian dot. Poosne ngetel ngepah ngelel mangantiang tuara entungin nyambu baan I Lutung.

Jengah pesan I Kancil, lantas ia magedi nuju sisin tukade. Ditu ia nginem yeh tukad. Saget tingalina ada umah tabuan amon sirahe. I Kancil negak bengong di beten punyanne ane misi umah tabua. Sedek bengong I Kancil, nengok I Lutung sambila tag-taag kabetekan.

“To ngengkenin cai adi ditu ngoyong, Cil?” matakon I Lutung.

“Siepang bungut caine, Tung. Ake maan tugas penting uli BAtara Ciwa. Ento tolih apa ane ada duur tendas caine. Ento suba kulkul Batara Ciwa. Lamun ento gebug, sinah dedari-dedarine uli kahyangan tedun makejang. Ento awinan ake tundena nongosin dini. Apang tusing ada ngebug kulkule!” keto tuturne I Kancil.

Ngon pesan I Lutung ningeh tuturne I Kancil. Dot pesan kenehne I Lutung ngebug kulkul apang taen nepuk dedari kahyangan. I Lutung lantas ngomong.

“Kancil, bang ake ngebug cepok!”

Masaut I Kancil “Beh, eda cai ngendah. Nyanan awake bisa mapecat!”

I Lutung lantas makeneh. Suba keto ia buin ngomong. “Lamun cai ngemang ake ngebug nyanan upaina nyambu agencet!”

“Nah lamon keto kema alihang awake nyambu!” masaut I Kancil.

Kacerita teka suba I Lutung ngaba nyambu teken kayu anggona ngebug.

“Lutung, sakonden wake mengkeb, enden malu cai ngebug. Apang wake tusing tawanga teken Batara Ciwa!” ngomong I Kancil.

Suba mengkeb I Kancil, I Lutung lantas nguyeng kayu tur ngebug.

“Pruak! Nguuuung……..! Ngung……!” umah tabuane ulung ka tanahe gebuga teken I Lutung. I Lutung jerit-jerit rejeng tabuan. Awakne telah beseh kagancel.

I Kancil kedek uli tongosne mengkeb sambila ngilag nyambu. “Antiang suba dedarine ditu, Tung!”

Ento upah anake daya, pasti lakar kene daya masih.

( arsip doc. arya oka)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: