Satua Bali I CLEMPUNG


Wenten tuturan satua, mawasta I Clempung. Jadma kalintang lacur punika, mroban ipun sareng kekalih, kurenan ipune. Sapunika mangkin, kacrita mangkin I Kliang Banjar nuduk patus. Awinan ipun nuduk patus, ipun jagi ngaben. Reh asapunika, dados karauhan punika I Clempung,. Arah-arahan punika, “Nah Beli Clempung, Beli apanga tedun dinane buin mani di banjar, reh banjare ngantiang nuduk patus”.

Dinane benjangne raris tedun banjare sami rauhing I Clempung. Driki raris mataken I Kliang Banjar, “Nah cai Clempung, reh Beli jani makire ngaben, cai apanga pesu patus duang tali pis bolong, apanga cai ngaba buin telun pipise ento. Yen tuara cai ngaba pipis dinane ento, cai bakal matundung uli desane dini, tur kasuudang mabanjar. “Inggih sesampunne asapunika baosane, eling I Clempung ring dewekne lacur. Kobet raris ipun, raris mamanah-manah.

Antuk kalacuranne I Clempung, dados mabaos-baosan mangkin sareng kurenanne, “Nah Men Bongkenge, kenken abete jani makenehan, wireh banjare nuduk patus nene buin telun. Yen banya mabudi nyilih, tusing kagugu. Budi mamaling tuara bani.“ Raris keweh ngamanah-manahin jinahe punika. Meweh sampun manahne, nenten ja wenten sane nyidayang ngamedalang jinah, medal raris ipun akal, “Bah ngudiang ja keto,” sapunika mabaos sareng ring kurenanne, “Ngelah se kuluk aukud, ento bakal gadeang teken I Kliang Banjar.” Raris rauh sampun dinane jagi ipun naur jinah ring banjar. Pinah tengai durung ipun rauh, sinah sue sampun I Kliang Banjar ngantos.

Kacrita I Clempung polih mangkuhan wantah satus bidang jinah bolong. Punika raris kaakalang jinahe sane satus, kakemkem dados ring bungutne, tur ngante asu raris, kadandan kabakta ka banjar. Sarauhe ring banjar, raris katakenin antuk I Kliang, “Nah cai Clempung, to kenken dadi cai mara tedun, pinah suba makelo nyama-nyamane nganti, cai dogen paling siduri teka.” Raris masaut I Clempung, “Beh napi Beli, tiang maangkuhan awinan sue, saantukan bes lacur tiange.

Nyelang jinah ten ja polih.” Wau asapunika masaut raris I Kliang, “Ho, to cai jani dadi kosing ngaba pipis tedun caine?” “Inggih nenten tiang makta pipis.” Sapunika I Clempung “Cendekne beli malu ngugunin awak tiange.” “Ento Beli tunden mesuang pipis, apa gegaden caine?” sapunika I Kliang. “Niki kuluk tiange makagadenne.” “Lakar gena Beli ngade kuluk?” “Sapuniki dados Beli, niki te kuluk tiange anak midep ngamedalang pipis. Sangkal tiang bani maang beli ngisi kuluk tiange, wireh Beli anak sugih, mabebean sai-sai, dadi begeh pesu pipise uli di bungutne.” “Kene Beli,” sapunika I Clempung. “Reh kuluk tiange uli bau tedun sing ja nyadeg, mangkin abedik ipun midep ngamedalang jinah.

Ten ja lebihan teken satus bolong pesu.” “Nah api keto, yen suba macihna dogen, Beli nyak ngugonin cai duang tali pipis,” asapunika I Kliang Banjar ngaukin, pingkalih ngaturin gusti-gustine apanga nampekin I Clempung. Sesampunne sami paak, raris sedota jit asune antuk I Clempung, bek raris bungutne I Clempung madaging jinah, raris punika kautahang antuk I Clempung. Sasampunne kapanggih antuk I Kliang Banjar, raris kendel ipun, tur nyak ipun ngugu punika aji kalih tali jinah. Sampun sapunika kabecik-becikang asune I Clempung ngubuhin, sarahina kawehin nasi madaging ulam makeh-makeh.

Kacrita mangkin sampun malih kalih rahina jagi ngaben I Kliang Banjar, raris mapajar ipun ring I Clempung, “Nah Clempung, buin ingetang cai ngaba tipas ka banjar reh lakar mebat.“ Benjang semengan tedun raris ipun ka banjar mebat. Sesampunne wusan maolah-olahan raris kategakang sami. Benjangne malih tedun jagi nyuryakang wadah.

Kacrita gelisang, puput sampun kariane I Kliang Banjar ngaben. Reh ipun madue utang makeh, mamanah ipun jagi naur utang. Eling ipun ring kulukne I Clempung sane ngamedalang jinah. “Ngudiang ja keweh, jakanang malu kuluke, apang liunan mesuang pipis.” Asapunika manah ipune. Raris kajakniang tur kawehin daar asune punika.

Mangkin tedunanga panyamanne sami, reh ipun polih ngade kuluk midep ngamedalang jinah, mangda sami uning. “Nah cai nyama braya makejang, jani pabalih apang cai nawang kuluk ane mautama, ane nyidayang mesuang pipis,” dados akeh rauh panyamanne jagi nonton punika. Sesampune sami tragia jagi mabalih, raris sahasa punika I Kliang Banjar nyanggem jit kulukne I Clempung, tur kekerasang raris nyedot jit kuluke, jantos lengkek basing kuluke kuing-kuing, malih kabangetang antuk I Kliang Banjar nyedot, raris bek bungut ipune madaging bacin asune.

Raris kasuak antuk timpal ipune, sahasa raris antuk renget manah ipune, kapantigang raris asune punika jantos mati. Sesampune padem asu punika, mangkin ka jumahne I Clempung raris ipun I Kliang Banjar mlungguhang. “Nah cai Clempung, ulihang pipis Beline, reh cai nguluk-uluk, ngorahang kuluk caine pesu pipis. Mara sedot Beli bek bungut Beline misi tai.” Reh I Clempung uning ring asune padem, raris ipun masaut, “Nah yen sampun asapunika, nunas mangkin kuluk tiange, tiang jagi nyedot mangda medal jinah, tiang ngulihang jinah Beline.” “Bah kadung suba matiang Beli kuluk caine,” sapunika Kliane.

“Reh Beli ngamatiang kuluk tiange, pipis Beline ten ulihang tiang, sira mangkin tagihin tiang pipis, mula nika sane tagihin tiang pipis, raris matiang Beli. Dados ten nyidayang tiang ngulihang pipis Beline.” “Nah, reh cai tusing nyak ngulihang pipis Beline, anggon pang melah-melah,” sapunika I Kliang. “Nah, api Beli apang melah-melah masih ngamatiang kuluk tiange.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: